Giron Industri & Miljö AB Policy

Alla företag, institutioner, & organisationer har en policy. Här är den som vi har skapat för företaget Giron Miljö AB.

Anser ni att den går att efterleva? Saknas det någon del i den, eller finns det något faktafel att ta hänsyn till? Behöver vi klargöra eller tydliggöra något ytterligare? Lämna gärna din åsikt i kommentarsfältet nedan. Jag godkänner den med reservation för ändringar i formulering utan att fakta i dokumentet ändras.

Uppförandekod

Betydelsen av uppförandekod och arbetsplatspolicy på Giron Industri och Miljö AB

Huvudsyftet med en uppförandekod är att sätta och upprätthålla en standard för acceptabelt beteende för alla intressenter i ett företag. Det är en påminnelse till de anställda om vad som förväntas av dem. Det understryker vidare att deras handlingar alltid bör vara i linje med verksamhetens grundsyn. Dessutom bör det ge förståelse för konsekvenser och disciplinära åtgärder om beteendet bryts.

Det anses ofta vara detsamma som etisk kod. Så är dock inte fallet. En uppförandekod ger riktlinjer för acceptabelt beteende, medan en etisk kod är en uppsättning principer om ett företags omdöme.

Uppförandekoden bör reflektera över;

De professionella standarder och beteenden som förväntas av anställda, frilansare, partners och andra relevanta intressenter i organisationen.

Företagets integritet och etiska standarder som visar verksamhetens kärnvärden som kan inkludera integritet i sig, transparens eller ärlighet bland annat. Det är absolut nödvändigt att dokumentet tydligt beskriver hur man hanterar alla konflikter och vad som förväntas om intressekonflikter uppstår från intressenterna.

Graden av professionalism bör de anställda anta när de följer företagets rykte och standarder. Det förväntade beteendet bör anpassas till yrkets natur.

Uppförandekoden fungerar också som ett offentligt uttalande som ger användarna och kunderna av ett företag förståelse för företagets etik, hur deras data hanteras och annan information och standarder som kan beröra allmänheten.

Dokumentet tjänar som ett skydd mot böter som hänför sig till etiskt oredlighet, vilket bevisar ansträngningen att förhindra olagligt beteende och följa bästa praxis i branschen.

Policyöversikt och syfte

Vår företagspolicy för anställdas uppförandekod beskriver våra förväntningar på medarbetarnas beteende gentemot sina kollegor, arbetsledare och övergripande organisation.

Vi främjar yttrandefrihet och öppen kommunikation. Men vi förväntar oss att alla anställda ska följa vår uppförandekod. De bör undvika att kränka, delta i allvarliga tvister och störa vår arbetsplats. Vi förväntar oss också att främja en välorganiserad och respektfull samarbetsmiljö.

Omfattning

Denna policy gäller för alla våra anställda oavsett anställningsavtal eller rang.

Policyelement

Vilka är komponenterna i en uppförandekod för anställda? Företagets anställda är bundna av sitt kontrakt att följa vår uppförandekod för anställda när de utför sina uppgifter. Vi beskriver komponenterna i vår uppförandekod nedan:

Överensstämmelse med lag

Alla anställda måste skydda vårt företags laglighet. De bör följa alla lagar om miljö, säkerhet och rättvis hantering. Vi förväntar oss att anställda är etiska och ansvarsfulla när de har att göra med vårt företags ekonomi, produkter, partnerskap och offentliga image.

Respekt på arbetsplatsen

Alla anställda ska respektera sina kollegor. Vi tillåter inte någon form av diskriminerande beteende, trakasserier eller kränkning.

Anställda bör följa vår policy för lika möjligheter i alla aspekter av sitt arbete, från rekrytering och prestationsutvärdering till mellanmänskliga relationer.

Skydd av företagets egendom

Alla anställda bör behandla vårt företags egendom, vare sig den är materiell eller immateriell, med respekt och omsorg.

Anställda:

Bör inte missbruka företagets utrustning eller använda den oseriöst. Bör respektera alla typer av okroppslig egendom. Detta inkluderar varumärken, upphovsrätt och annan egendom (information, rapporter etc.) Anställda bör endast använda dem för att utföra sina arbetsuppgifter.

Anställda bör skydda företagets lokaler och annan materiell egendom (t.ex. tjänstebilar) från skador och skadegörelse, när det är möjligt.

Professionalism

Alla anställda måste visa integritet och professionalism på arbetsplatsen:

Personlig säkerhet

Alla anställda måste följa våra riktlinjer för klädsel och skyddsutrustning avsedda för arbetsuppgiften.

Korruption

Vi avråder anställda från att ta emot gåvor från kunder eller partners. Vi förbjuder mutor till förmån för någon extern eller intern part.

Arbetsuppgifter och befogenheter

Alla anställda bör utföra sina arbetsuppgifter med integritet och respekt gentemot kunder, intressenter och samhället. Arbetsledare och chefer får inte missbruka sin auktoritet. Vi förväntar oss att de delegerar uppgifter till sina teammedlemmar med hänsyn till deras kompetens och arbetsbelastning. På samma sätt förväntar vi oss att teammedlemmar följer teamledarnas instruktioner och fullgör sina uppgifter med skicklighet och i tid.

Vi uppmuntrar mentorskap i hela vårt företag.

* Intressekonflikt

Vi förväntar oss att anställda undviker personliga, ekonomiska eller andra intressen som kan hindra deras förmåga eller vilja att utföra sina arbetsuppgifter.

* Samarbete

Anställda ska vara vänliga och samarbetsvilliga. De bör försöka att inte störa arbetsplatsen eller utgöra hinder för sina kollegors arbete.

* Kommunikation

Alla anställda måste vara öppna för kommunikation med sina kollegor, arbetsledare eller team.

* Fördelar

Vi förväntar oss att anställda inte missbrukar sina anställningsförmåner. Det kan avse ledighet, försäkringar, faciliteter, abonnemang eller andra förmåner som vårt företag erbjuder.

* Policy

Alla anställda bör läsa och följa våra företagspolicyer. Om de har några frågor bör de fråga sina chefer eller personalavdelningen (HR).

Disciplinära åtgärder

Vårt företag kan behöva vidta disciplinära åtgärder mot anställda som upprepade gånger eller avsiktligt inte följer vår uppförandekod. Disciplinära åtgärder kommer att variera beroende på överträdelsen.

Möjliga konsekvenser inkluderar:

* Degradering.

* Tillrättavisande.

* Avstängning eller uppsägning för allvarligare brott.

* Avdrag från förmåner för en bestämd eller obestämd tid.

Vi kan vidta rättsliga åtgärder i fall av korruption, stöld, förskingring eller annat olagligt beteende.

Anställda

Uppförandekoden är en uppsättning standardiserade sociala normer, regler och ansvar för varje individ i företaget. Det är viktigt att det är tydligt och heltäckande som täcker alla viktiga områden för organisationen. Uppförandekoden blir en juridisk överenskommelse mellan företaget och den anställde när den undertecknas av en nyrekryterad.

Dessa grundläggande beteenden, standardiserade sociala normer, regler och ansvar för varje individ i företaget framför allt annat kan ha en djupgående inverkan på varje aspekt av vår verksamhet.

Affärsetik 

Etik och lämpligt agerande i affärsrelationer 

Tre viktiga styrdokument som våra medlemsföretag måste följa (uppförandekoden, näringslivskoden och samhällsbyggnads­sektorns etiska regler) och ett styr dokument som vi rekommenderar medlemsföretagen att följa (Överenskommelse för att motverka mutor och korruption) enligt Samhälls­byggnads­ sektorns Etiska Råd.

Giron Industri & Miljö AB - GDPR
Giron Industri & Miljö AB – GDPR

Giron Miljö AB Integritetspolicy – General Data Protection Regulation (GDPR)

På Giron Miljö AB värnar vi om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att uppnå en hög nivå av dataskydd. Vi förklarar nedan hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Den personuppgiftsbehandling som inte beskrivs här anges när du ingår avtal om just den tjänsten.

Personlig information

Med personuppgifter avses alla typer av uppgifter som ensamma, eller i kombination med andra uppgifter, kan kopplas till en fysisk person. Typiska personuppgifter innefattar namn och kontaktuppgifter, medan andra personuppgifter till exempel kan vara bilder och ljudinspelningar som behandlas på datorer även om inga namn nämns. Krypterad data och olika typer av elektroniska identiteter (som IP-nummer) klassas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandlingen av personuppgifter är allt som händer med dina personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas avseende personuppgifter betraktas som behandling, oavsett om den utförs i en automatiserad miljö eller inte. Exempel på typiska bearbetningsåtgärder är insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Giron Miljö AB är ansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Integritetsskydd och säkerhet

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part, och vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part som hanterar våra IT-system och datalagring, vår marknadsföring, distribution, logistik och finansiella transaktioner. Denna tredje parts behandling utförs i enlighet med våra instruktioner och tredje part får inte behandla dina personuppgifter för sina egna ändamål. Dina personuppgifter kan lämnas till en statlig myndighet om lagen kräver det, samt till en officiell representant i eventuell tvist.

De uppgifter vi behandlar bygger på adekvat IT-säkerhet och vi ställer likvärdiga krav på de leverantörer vi anlitar. Du kommer inte att bli föremål för något beslut fattat av oss baserat enbart på automatiserad behandling av dina personuppgifter.

Ingen av dina personuppgifter kommer att lämnas ut för behandling utanför EU/EES. Om det finns behov av att dela dina personuppgifter utanför EU/EES kommer detta att ske i samförstånd med dig. Vi har i princip inga känsliga personuppgifter om dig.

Dina rättigheter

När det gäller dina personuppgifter har du alltid rätt att få veta vad Giron Miljö AB behandlar, och ges möjlighet att rätta dem. Du kan också kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas såvida det inte är en förutsättning för att Giron Miljö AB ska fortsätta följa sitt avtal med dig eller tillhandahålla en tjänst till dig. Vissa av dina uppgifter kan också behöva sparas för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

Om du behöver ett registerutdrag, eller vill utnyttja din rätt till potentiell dataportabilitet, eller invända mot de personuppgifter vi behandlar om dig, invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter, invända mot personuppgiftsbehandling som vi bedriver på laglig grund av intresseavvägning, eller om du helt enkelt behöver hjälp med något annat som rör dina personuppgifter, ta kontakt via kontaktvägarna som finns listade på vår webbplats: Vi hjälper dig när det kommer till dina kontaktuppgifter gällande integritetsfrågor eller för varje tillfälle av använda sig av. Vårt mål är att alltid få dig att känna dig trygg och rättvist behandlad när det gäller din integritet.

Så här hanterar vi dina uppgifter:-Vi behandlar ditt namn och din e-postadress.-Denna data används i vår rekryteringsprocess, för att skicka nyhetsbrev och för att skapa relevant marknadskommunikation.-Vi sparar dina uppgifter upp till 6 månader efter att du har använt våra tjänster.Webbsida: https://www.gironmiljo.se/