Miljökonsekvensbeskrivning

Giron Konsult

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är en systematisk planeringsprocess med vilken både de indirekta och direkta effekterna av ett projekt på miljön kan beskrivas, presenteras och slutligen utvärderas i planeringsstadiet. Det tjänar till att identifiera de miljömässigt relevanta konsekvenserna av ett projekt i ett tidigt skede så att de på lämpligt sätt kan beaktas i beslutsprocessen.

Miljöhänsyn ska systematiskt integreras i det administrativa arbetet.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning och även syftet med tillhörande lag om miljökonsekvensbeskrivning är att säkerställa att vid offentliga och privata projekt eller planer och program för ett effektivt miljöskydd, effekterna på miljön i miljöbedömningar fastställs, beskrivs och utvärderas och dessutom beaktas resultaten av de miljöbedömningar som görs i alla officiella beslut om laglighet av projekt. Miljökonsekvensbeskrivningen ska ses som en insamling och tolkning av information som styr handling och förbereder beslut.

Den centrala uppgiften med miljökonsekvensbeskrivningen är att utreda om förväntade risker och faror, belastningar, skador och förstörelse av ekosystemet och människors hälsa med hänsyn till det projekt som granskas. Dessutom bör miljökonsekvensbeskrivningen också utreda om försämringen av användbarheten samt utvecklingsförmågan hos den naturliga balansen, hos ekologiska och levande system.

Konsultera Giron Miljö AB för Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ditt projekt.

Roger K. Olsson
https://gironmiljo.se

Leave a Comment