Artskydd i skogen, strategi och handlingsplan

Giron Miljö AB

Uppdrag för biologisk mångfald

Skog är det artrikaste ekosystemen i Sverige. Det finns mellan 25-30 inhemska trädarter. Skogar och träd spelar en viktig roll för att skydda den biologiska mångfalden. I Sverige är skogen ett av kulturlandskapen och är den arealmässigt viktigaste formen av markanvändning. Den totala skogsmarksarealen är drygt 28 miljoner hektar, alltså 69 procent av landarealen. Av den totala skogsmarksarealen räknas 23,6 miljoner hektar som produktiv skogsmark. Det är 58 procent av landarealen. Vi använder de allra flesta av dessa som kommersiella skogar. Detta utesluter dock inte på något sätt skyddet och främjandet av biologisk mångfald. ”Naturskogsbruk” är ett framtidsbegrepp inom ämnet – eller om man så vill, balans mellan ekonomisk nytta och naturvårdsfunktion.

Skogsstyrelsen i Sverige har ansvar för vägledning och råd om skogsbruk. Skogsvårdslagen reglerar hur skogen ska skötas ur ett produktions- och miljöperspektiv. Lagen innehåller till exempel regler för anmälan om slutavverkning, lägsta slutavverkningsålder, fjällnära skog, ädellövskog, naturvård, kulturmiljövård och rennäring. Miljöbalken har också kopplingar till skog och skogsbruk. Det handlar till exempel om skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, genteknik, kemiska produkter och avfall. Skogsstyrelsen bevakar att skogsvårdslagen efterlevs och de aktuella delarna av miljöbalken. Skogsbruk i Sverige är avreglerad och är ingen miljöfarlig åtgärd inom metodik för miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Vid skötsel av skog måste du som äger skogen ta hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Biologisk mångfald eller biodiversitet är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Vi arbetar med att bevara och utveckla biologisk mångfald och ekosystem i balans. Specifika tjänster som ofta efterfrågas är naturvärdesinventeringar enligt SIS-standarden 199000:2014, fågelinventeringar och andra fördjupade artinventeringar och naturvårdsåtgärder.

Vill du veta mer och få vägledning i vårt standardiserade inventeringsmaterial för artinventeringar, fågelinventeringar och artskyddsutredningar, eller om den Svenska artskyddsförordningen ta kontakt med Giron Miljö AB 


Roger 070 54 74 835
https://gironmiljo.se

Leave a Comment